Vyhľadávanie

Kontakt

Klub priateľov polície

Okružná 19,
Banská Bystrica, 974 86

klubppbb@gmail.com

ROZPOROVÉ KONANIE
k zásadnej hromadnej pripomienka verejnosti (APVV)
k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

Dňa 12. 05. 2021 sa na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR  (ďalej len „MPSVaR) uskutočnilo rozporové konanie. Dôvodom bolo to, že  MPSVaR po rozporových konaniach s niektorými ústrednými orgánmi štátnej správy  dohodlo finálne znenie čl. 17, resp. právnej úpravy, ktorej sa zásadná hromadná pripomienka APVV podporená 4150 osobami týkala a MPSVaR  túto hromadnú zásadnú pripomienku APVV (kde sme požadovali  nielen garanciu osobitného systému výsluhového zabezpečenia, ale aj jeho zachovanie bez zúženia jeho vecnej alebo osobnej pôsobnosti) neakceptovalo.

     Rozporového konania sa za APVV zúčastnil prezident a za MPSVaR štátny tajomník Boris Ažaltovič (ďalej len „ŠT“) a ďalší dvaja zamestnanci.
     Písomné stanovisko APVV, ktoré na rozporovom konaní odovzdal prezident všetkým zúčastneným si môžete pozrieť 
 TU .
    ŠT informoval, že formulácia  uvedená v predloženom materiály bola dohodnutá s príslušnými ministerstvami (návrh predloženého ústavného zákona si môžete  pozrieť  
TU ) a ide nad rámec toho čo pôvodne zamýšľali a vyjadruje to, že osobitný systém výsluhového zabezpečenia existuje, ďalej garantuje jeho existenciu (čo doposiaľ v žiadnom právnom predpise nebolo uvedené) a to je maximum toho čo vedeli do návrhu tohto ústavného zákona napísať. Pokiaľ ide o jednotlivé navrhované podmienky tak tieto v návrhu ústavného zákona ustanovené nebudú a môžu byť riešené vo vykonávacím predpisoch.
     Prezident APVV obhajoval požiadavky, ktoré boli APVV uplatnené v hromadnej pripomienke v rámci medzirezortného pripomienkového konania a aj v písomnom stanovisku, ktoré poskytol všetkým prítomným na rozporovom konaní, ale ŠT zotrval na svojich vyhláseniach.
     Keďže ŠT naše  požiadavky (t. j. Do výsluhového zabezpečenia je možné prijať také zákonné úpravy, ktoré nezúžia alebo nezrušia osobnú pôsobnosť alebo vecnú pôsobnosť doterajších predpisov.) neakceptoval, s odolávaním sa na informácie uvedené v predchádzajúcich odsekoch, tento rozpor odstránený nebol a návrh ústavného zákona pôjde do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom.
     Aj napriek tomu je významné to, že sme presadili do  návrhu ústavného zákona garanciu existencie systému výsluhového zabezpečenia tzv. silových rezortov a že sa návrh ústavného zákona sa tento systém nevťahuje.
     Konkrétne znenie v návrhu ústavného zákona po pripomienkovom konaní (kde bol zmenený aj jeho názov a to na o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe):
„Základné právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, bezpečnostných zborov a záchranných zborov sa vykonáva prostredníctvom systému výsluhového zabezpečenia. Na výkon základného práva podľa prvej vety a organizáciu systému výsluhového zabezpečenia sa tento ústavný zákon nevzťahuje.“

                                                                                                                                                                                                         prezídium APVV

------ / ------

Ďalšie postihovanie príslušníkov ZNB v zložke Štátnej bezpečnosti,
Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády
a spravodajských útvarov Pohraničnej stráže

     Skupina 24 poslancov Národnej rady  SR (16 OĽNO, 3 SME RODINA, 3 SAS a 2 Za ľudí) podala dňa 16. 04. 2021 do Národnej rady SR (tlač č. 516) návrh na prerokovanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení  policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

     Vzhľadom na uvedené, a keďže sa verejnosti nebolo umožnené  doposiaľ, v rámci legislatívneho procesu, k návrhu zákona vyjadriť zástupcovia stavovských profesijných združení sa dohodli, že budú v tejto veci postupovať spoločne a zároveň aj koordinovať svoje aktivity.

     Dňa 27. 4. 2021 bolo niektorým subjektom (predseda vlády SR, predseda NR SR, podpredseda NR SR (Ing. Blanár), minister vnútra SR, minister obrany SR, predsedovia všetkých poslaneckých klubov v NR SR, politická strana Hlas - SD (nemajú v NR SR poslanecký klub), predseda ústavnoprávneho výboru NR SR, predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci a predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny) zaslané sprievodným listom Spoločné stanovisko (APVV, ZV SR, KG SR a ABSD) k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu.

     Sprievodný list si môžete pozrie ť TU  a spoločné stanovisku si môžete pozrieť  TU .

                                                                               

Predpoveď počasia Banská Bystrica